Volunteering at the Trust / Gwirfoddoli yn yr Ymddiriedolaeth

Please scroll down to read in Welsh.

Last week we were lucky enough to be visited at our training centre in Bermondsey by three volunteer Structural Engineers from AECOM, Jack, David and Kim. They presented to the students about the projects AECOM had worked on, their own roles in the company and finally the routes the students themselves could take into Engineering. The students were so impressed that they returned the favour! The volunteers were suited up and joined Pearl and her class in the workshop for a crash course in tiling. Feedback was positive all round and we’d love to have them back!

The class were also treated to two visitors this week; James from Evolve Apprenticeships came to chat to the group about how Evolve could help them find their pathway into the industry. Karly from Byrne Bros introduced the class to formworking (look it up). They were so impressed that despite never having heard of the trade before, five learners submitted their CVs to Byrne Bros’ Apprenticeship Scheme there and then! - Good luck to them all and a huge Thank you to everyone who volunteered at the Trust last week.

Find out more about how you can volunteer for Construction Youth Trust and how it can benefit you and your company - Visit our Volunteering page to find out more 


Yr wythnos diwethaf roeddem ni’n ddigon ffodus i gael ymweliad yn ein canolfan hyfforddi yn Bermondsey gan dri Pheiriannydd Strwythurol gwirfoddol o AECOM, Jack, David a Kim. Rhoesant gyflwyniad i’r myfyrwyr ar y prosiectau yr oedd AECOM wedi gweithio arnynt, eu swyddi eu hunain yn y cwmni a’r llwybrau y gallai’r myfyrwyr eu hunain eu cymryd i fyd Peirianneg. Gwnaeth y peirianwyr gymaint o argraff ar y myfyrwyr, fel eu bod hwythau’n awyddus i wneud eu rhan hefyd! Rhoddwyd gwisgoedd i’r gwirfoddolwyr ac fe’u gwahoddwyd i ymuno â Pearl a’i dosbarth yn y gweithdy ar gyfer cwrs carlam ar deilio. Roedd yr adborth yn bositif gan bawb a byddem wrth ein boddau yn eu cael yn ôl!

Cafodd y dosbarth ddau ymwelydd yr wythnos hon hefyd; daeth James o Evolve Apprenticeships i siarad â’r grŵp am sut y gallai Evolve eu helpu i ddod o hyd i’w llwybr i’r diwydiant. Cyflwynodd Karly o Byrne Bros y dosbarth i ffurfweithio (chwiliwch amdano). Gwnaed cymaint o argraff ar bump o’r dysgwyr fel eu bod wedi cyflwyno eu CV i Gynllun Prentisiaeth Byrne Bros yn y fan a’r lle, er gwaethaf y ffaith nad oeddent wedi clywed am y grefft o’r blaen! - Pob lwc iddyn nhw i gyd a diolch yn fawr iawn i bawb a wirfoddolodd yn yr Ymddiriedolaeth yr wythnos diwethaf.

I gael gwybod rhagor am sut y gallwch wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Ieuenctid a sut y gallai fod o fudd i chi a’ch cwmni - ewch i’n Tudalen Gwirfoddoli