Joining Women who build Britain / Ymuno â Menywod sy’n Adeiladu Prydain

Scroll down to read in Welsh.

Our Executive Director, Christine Townley joined leading women in construction on a panel this week to discuss the impact a possible Brexit would have on the industry.

Women Who Build Britain, organised by Shine Bid Services, hosted the debate at Bloomsbury House, Bloomsbury Square, London, WC1A on 9th June; chaired by Sophie Walker with all ticket sales proceeds going to the Women's Equality Party.

Speakers at the event included:    
•    Sophie Walker, Leader, Women’s Equality Party
•    Victoria Brambini, Interim Managing Director, Scape Procure 
•    Gerry Hughes, Chief Executive, Bilfinger GVA
•    Kristy Lansdown, Head of New Business, Lendlease
•    Anne McNamara, Managing Director, Shine Bid Services  

Welcoming guests to the evening, Anne McNamara began proceedings by discussing the lack of female voices in the Brexit debate, suggesting the business world has more to do to attract and support more women into the top positions, commenting “leadership is not a job role it is an attitude”.

Chairing a lively Q&A panel discussion, with topics ranging from the lack of business voices in the Brexit debate to the housing crisis, Sophie Walker suggested that “the scale of the crisis we face [in our Built Environment] requires an equivalent scale of vision.”

Christine said: “It was a real privilege to be a part of this event and fascinating to be able to debate such a topical issue. Women Who Build Britain is a great way of getting together leading women in the industry and to make sure we are doing all we can to inspire and support young women to look at the opportunities construction can offer them. Through our #notjustforboys campaign, the Trust is raising awareness and letting young women have a go at construction through engagement programmes, construction courses and awareness raising initiatives. But the industry needs to do more to ensure we continue to get bright, female talent coming into the industry.”

Join the Conversation – Inspire a Generation notjustforboys.co.uk


Ymunodd ein Prif Weithredwr, Christine Townley â menywod blaenllawym maes adeiladu ar banel yr wythnos hon i drafod yr effaith bosibl y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei chael ar y diwydiant.

Cynhaliwyd y ddadl, a drefnwyd gan Shine Bid Services, gan Women Who Build Britain, yn Bloomsbury House, Bloomsbury Square, Llundain, WC1A ar 9 Mehefin; Sophie Walker oedd y cadeirydd ac roedd yr holl elw o’r tocynnau yn mynd tuag at y Blaid Cydraddoldeb Merched.

Roedd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys:
•    Sophie Walker, Arweinydd, Plaid Cydraddoldeb Merched
•    Victoria Brambini, Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro, Scape Procure
•    Gerry Hughes, Prif Weithredwr, Bilfinger GVA
•    Kristy Lansdown, Pennaeth Busnes Newydd, Lendlease
•    Anne McNamara, Rheolwr Gyfarwyddwr, Shine Bid Services

Gan groesawu gwesteion i’r noson, dechreuodd Anne McNamara trwy drafod diffyg lleisiau merched yn y ddadl ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan awgrymu bod gan fyd busnes ragor i’w wneud i ddenu merched i’r swyddi uchaf a’u cefnogi yn y swyddi hynny, gan ddweud “nid swydd yw arweinyddiaeth, ond agwedd.”

Awgrymodd Sophie Walker, a gadeiriodd y drafodaeth panel holi ac ateb bywiog, a ymdriniodd â phynciau yn amrywio o’r diffyg lleisiau busnes yn y ddadl i adael yr UE, i’r argyfwng tai, “mae angen i faint y weledigaeth gyfateb i faint yr argyfwng yr ydym yn ei wynebu [yn ein Hamgylchedd Adeiledig].”

Meddai Christine: “Roedd yn fraint cael bod yn rhan o’r digwyddiad hwn ac yn hynod ddiddorol cael dadl am bwnc mor llosg. Mae Women Who Build Britain yn ffordd wych o ddod â menywod blaenllaw yn y diwydiant at ei gilydd i sicrhau ein bod yn gwneud popeth y medrwn i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt ym maes adeiladu. Trwy ein hymgyrch #notjustforboys, mae’r Ymddiriedolaeth yn codi ymwybyddiaeth ac yn galluogi menywod ifanc i roi cynnig ar adeiladu trwy raglenni ymgysylltu, cyrsiau adeiladu a mentrau codi ymwybyddiaeth. Ond mae angen i’r diwydiant wneud mwy i sicrhau ein bod yn parhau i ddenu menywod disglair a thalentog i’r diwydiant.”

Ymunwch â’r Drafodaeth – Ysbrydoli Cenhedlaeth notjustforboys.co.uk